กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนะทศ : เว็บเซอร์วิส

( 95,689 ครั้ง )
( 751 ครั้ง )
( 190,838 ครั้ง )
( 89,946 ครั้ง )
เว็บเซอร์วิส ( Web Service ) คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ใน การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ XML โดยเว็บเซอร์วิสจะมีอินเทอร์เฟส ที่ใช้อธิบายรูปแบบข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้

เอกซ์เอ็มแอล ( XML - Extensible Markup Language ) ซึ่งเป็นภาษามาร์ก อัปสำหรับการใช้งานทั่วไป ถูกพัฒนาโดย W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้ ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน และก็เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต