กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ : สถานะทั่วไปทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร