กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนะทศ : หน้าแรก

จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สถานะทั่วไปทางการเงินประจำปีงบประมาณ
สถานะทั่วไปทางการเงินประจำปีบัญชี
ปริมาณธุรกิจและฐานะการเงิน